INVESTOR
AKUMULACJI
KAPITAŁU

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE 
W WARUNKACH NISKICH
STÓP PROCENTOWYCH

Inflacja a oszczędności, czyli dlaczego warto zainwestować w Investor Akumulacji Kapitału

Zadbaj o swój kapitał

Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że od ponad roku średnie oprocentowanie lokat bankowych jest niższe niż inflacja. Potwierdzają to też dostępne w internecie rankingi lokat bankowych. Najlepsze lokaty bankowe poza okresem promocji zapewniają 0,5% zysku w skali roku. Niższe od inflacji jest również oprocentowanie obligacji skarbowych przeznaczonych dla inwestorów detalicznych – wynosi ono 0,5% w skali roku dla obligacji 3-miesięcznych i 1% dla 2-letnich . Oznacza to, że oszczędności lokowane na depozycie lub w obligacjach skarbowych realnie tracą na wartości.

Zakładając, że oprocentowanie depozytu wynosi 0,5% w skali roku, a inflacja jest zgodna z celem NBP i wynosi 2,5% (w 2020 średnia inflacja wyniosła 3,4%), po 5 latach siła nabywcza (realna wartość) oszczędności spada o niemal 10%! Sytuacja rynkowa sprawia, że warto zainteresować się możliwościami, jakie oferują fundusze inwestycyjne.

Poznaj Investor Akumulacji Kapitału

Zastanawiasz się w co inwestować? Odpowiadając na potrzeby klientów uruchomiliśmy fundusz, który przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych długoterminową ochroną oszczędności w środowisku niskich lub zerowych stóp procentowych. Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.

Modelowy portfel Investor Akumulacji Kapitału
Portfel funduszu

Korzyści z dywersyfikacji

W otoczeniu niskich stóp procentowych zyskowność możliwa do uzyskania z inwestycji w obligacje Skarbu Państwa i renomowanych przedsiębiorstw jest ograniczona. Dlatego dla osób, których celem jest akumulacja kapitału w średnim i dłuższym terminie rozwiązaniem wartym rozważania jest dodanie do portfela nawet niewielkiego udziału klas aktywów charakteryzujących się wyższym potencjałem zysku, ale i wyższą zmiennością w krótkim terminie. Duży udział obligacji w portfelu Investor Akumulacji Kapitału ma ograniczać krótkoterminową zmienność. Szansą na zwiększenie rentowności w dłuższym terminie ma być cześć portfela subfunduszu zaangażowana w akcje i metale szlachetne (w tym głównie złoto).

Portfel Investor Akumulacji Kapitału

Profil inwestora

Investor Akumulacji Kapitału skierowany jest do inwestorów:

  • konserwatywnych, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu inwestycyjnym,
  • o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 3 lata) i akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem części portfela w akcje i obligacje przedsiębiorstw,
  • chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

Inwestuj rozważnie

  • W inwestowaniu obowiązuje zasada: Im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. Każda inwestycja obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem poniesienia straty.
  • Fundusze z udziałem akcji w portfelu w długim terminie dają szansę na wyższy zysk, nieosiągalny dla inwestycji w depozyty i obligacje.
  • Oceniaj wyniki w dłuższy terminie – unikaj podejmowania decyzji na podstawie emisji i oceny krótkoterminowych stóp zwrotu (zarówno dodatnich, jak i ujemnych).

Inwestuj z najlepszymi

Jesteśmy firmą od lat zaliczaną w niezależnych rankingach do grona najlepszych podmiotów zarządzających funduszami. Zdobyte nagrody są efektem wysokiej średnio- i długoterminowej rentowności naszych funduszy.

Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2017, 2018 i 2019 roku
wg Analiz Online
Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2016, 2017, 2018 i 2019 roku
wg Rzeczpospolitej
Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2013, 2016 i 2018 roku
wg Gazety Giełdy
i Inwestorów PARKIET

1 Żródło: https://www.bankier.pl/oszczedzanie/ranking/najlepsze-lokaty-3-miesiace, dostęp 21 stycznia 2021 r.

2 Żródło: https://www.obligacjeskarbowe.pl/. Dostęp 26 stycznia 2021 r.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej investors.pl oraz w punktach dystrybucji Subfunduszu. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim.

Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obarczone są ryzykiem, i nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Poziom ryzyka i zysku Subfunduszu został oznaczony na skali siedmiostopniowej, gdzie 1 oznacza niższe ryzyko i potencjalnie niższy zysk, zaś 7 oznacza wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy zysk. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków.

Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy.

Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie nimi, w tym do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Informacje o Investors TFI S.A. oraz prowadzonej przez nie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz o podstawowych zasadach postępowania z konfliktem interesów znajdują się na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem została wskazana i Prospekcie informacyjnym. Z aktualną wysokością stawek opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za zarządzenie Klient może zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa – dokument Tabela opłat: https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/

Tytuł (Najlepsze TFI 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz Nagrody (Złoty Portfel 2013, 2015, 2016, 2018 i Alfa 2013, 2014, 2017, 2018) zostały przyznane zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania Gazetę Giełdy Parkiet, dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online.

Nota prawna: Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii,  tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.